Imprimir

Svenska

Svenska

Att lära sig ett språk måste vara roligt och intressant, annars tappar man lätt lusten. Svenska är inte något lätt språk att lära sig och för många är uttalet och satsmelodin stora problem. Grammatiken är inte heller helt enkel, och om man har ett latinskt språk som modersmål kan det vara svårt att förstå nyanserna i svenskan. Detsamma gäller spanskan, som av många kan uppfattas som ett svårt språk att lära sig.

 

Att studera med en tvåspråkig lärare har många fördelar. Redan från början arbetar vi mycket med uttalet, eftersom ett bra uttal är viktigt för att bli förstådda. Grammatiken förklaras på spanska, med många exempel för att belysa likheter och skillnader i struktur och användande.  Vi arbetar också aktivt med ordförrådet, genom uppsatser och andra uppgifter som kräver att eleven tänker på svenska och inte bara svarar mekaniskt på frågor. Genom att använda språket aktivt redan från början nöts kunskaperna in på ett sådant sätt att eleverna hela tiden ser sina framsteg.

 

Jag som undervisar heter Carolina Masip. Jag är född och uppvuxen i Stockholm, och både spanska och svenska är mina modersmål. Jag är utbildad tolk och översättare men ägnar mig numera till största delen åt undervisning via Skype. 

 

Jag undervisar max. två elever åt gången, vilket gör att jag kan ägna mig helt och hållet åt varje elev. All undervisning skräddarsys i samråd med eleven, utifrån hans eller hennes behov och mål. Det är eleven själv som bestämmer takten och antal lektionstimmar per vecka. Vi arbetar med en bok och dessutom mycket extramaterial som anpassas efter varje enskild elev.

 

Under tiden en elev studerar med mig, finns jag till hands nästan 24/7 för handledning och hjälp med praktiska saker angående studierna och planering inför flytt till Sverige, bland annat. 

 

Jag gör också översättningar och i vissa fall åtar jag mig tolkuppdrag.